IDA 2022 winners announced!

 

Taopen Chang-Doing Good Design Studio, Chung Yuan Christian University